آزمایشی
فیزیک

آزمایش سقوط آزاد در خلا

آزمایش سقوط آزاد در خلا

چهارقرن پیش گالیله گفت. اگر یک توپ و یک پر پرنده رادر جایی که هوانیست باهم به پایین بیاندازیم,هر دو در یک زمان به زمین برخورد می کنند

چهار قرن گذشت و حالا !