آزمایشی
موزیک

استفن هاوکینگ - پینک فلوید - Keep Talking

استفن هاوکینگ - پینک فلوید - Keep Talking


از صدای استاد استفن هاوکینگ در 2 ترک از آلبوم های گروه پینک فلوید استفاده شده اولین بار : Division Bells - Keep Talking 1994 دومین بار : The Endless River - Talkin' Hawkin' -2015

 البته ترک Keep Talking دو بار در آلبوم های Division Bells و Echoes 2001 و اجرای زنده P.U.L.S.E در 1995 استفاده شده و همچنین آلبوم Division